HALU Portal Dokumentacja medyczna,MEDYCYNA,PRAWO,przechowywanie Dokumentacja medyczna – przechowywanie i udostępnianie

Dokumentacja medyczna – przechowywanie i udostępnianie

Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej mają wszystkie podmioty medyczne. Zawiera ona dane pacjenta oraz informacje o stanie jego zdrowia i udzielonych mu świadczeniach medycznych. Do dokumentacji zalicza się m.in. kartotekę pacjenta, zapisy medyczne, wyniki badań, zdjęcia rentgenowskie.
Świadczeniodawca ma obowiązek przechowywać dokumentację medyczną przez 20 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu). Od tej zasady są pewne wyjątki: w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentację przechowuje się 30 lat, skierowania na badania lub zlecenia przechowywane są przez 5 lat, dokumentacja medyczna dzieci do ukończenia drugiego roku życia przechowywana jest przez 22 lata.
Podmiot leczniczy ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi, osobie upoważnionej przez pacjenta oraz uprawnionym do tego organom. Po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Udostępnienie może nastąpić poprzez wgląd do dokumentacji w siedzibie świadczeniodawcy, sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii oraz przez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu. Za udostępnienie dokumentacji podmiot medyczny może pobierać opłaty w wysokości określonej w przepisach.

Powiązane ze sobą wpisy

Gruźlica skóryGruźlica skóry

Gruźlica skóry jest jedną z postaci gruźlicy pozapłucnej i może występować jako samodzielna choroba lub towarzyszyć gruźlicy płuc i narządów wewnętrznych. Czynnikiem wywołującym chorobę są bakterie zwane prątkami gruźlicy lub

Implant ślimakowyImplant ślimakowy

implanty wszczepiane są tym osobom, które z jakiegoś powodu borykają się z dysfunkcją organizmu spowodowaną wadą wrodzoną bądź nabytą. Implantologia jest dziedziną medycyny, która dynamicznie się rozwija. Jest niezwykle potrzebna, ponieważ

Prąd galwanicznyPrąd galwaniczny

Zabieg z udziałem prądu galwanicznego zakłada przepływ przez daną część ciała prądu stałego. Skuteczność zabiegów tego typu ma swoje źródło zarówno w właściwościach przeciwbólowych, jak i przeciwzapalnych takiego prądu. Prąd