Depresja – chorobą XXI wieku Depresja – chorobą XXI wieku Depresja – chorobą XXI wieku Depresja – chorobą XXI wieku Depresja – chorobą XXI wieku Depresja – chorobą XXI wieku Hemoroidy Hemoroidy Hemoroidy Hemoroidy Hemoroidy Hemoroidy Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia

Dokumentacja medyczna – przechowywanie i udostępnianie

Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej mają wszystkie podmioty medyczne. Zawiera ona dane pacjenta oraz informacje o stanie jego zdrowia i udzielonych mu świadczeniach medycznych. Do dokumentacji zalicza się m.in. kartotekę pacjenta, zapisy medyczne, wyniki badań, zdjęcia rentgenowskie. Świadczeniodawca ma obowiązek przechowywać dokumentację medyczną przez 20 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu). Od tej zasady są pewne wyjątki: w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentację przechowuje się 30...

Fundusze europejskie skierowane bezpośrednio na wieś

Fundusze europejskie skierowane bezpośrednio na wieś

1. Rozwój elektryfikacji wsi 2. Rozwój infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich – poprawa warunków nauczania – internet, nauka języków obcych, promocja zdrowia – budowa nowych obiektów, remonty istniejących 3. Aktywizacja zawodowa osób z grup w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – młodzieży, osób niepełnosprawnych, kobiet, osób powyżej 50 roku życia, imigrantów, mniejszości etnicznych 4. Promocja przyjaznych dla środowiska produktów i usług – rozwój rolnictwa ekologicznego i turystyki 5. Zmiany strukturalne w rolnictwie zwiększające...